Sale and subscribtions

Cena rocznej prenumeraty (cztery numery) wynosi 110 zł brutto. Zamówienie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy przesłać na adres mailowy: physio@awf.wroc.pl
Prosimy zamawiających o bardzo wyraźne podawanie adresów, pod które należy wysyłać zamawiane egzemplarze czasopisma.
 
Numery czasopisma wysyłamy pocztą po otrzymaniu od­po­wied­niej wpłaty na konto:

Bank Pekao S.A. o/Wrocław
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674
Akademia Wychowania Fizycznego 
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 
z dopiskiem: Prenumerata PHYSIOTHERAPY Quarterly.

Cena pojedynczego egzemplarza 30 zł + 5% VAT
 
The price of annual subscription (four issues) is PLN 110. All subscriptions are payable in advance. Subscribers are requested to send payment with their order whenever possible. The orders should be sent to the Editorial Office: e-mail: physio@awf.wroc.pl
We ask the subscribers to give correct and clearly written addresses to which the journal is to be sent.

The issues of the journal are sent by post after receiving the appropriate transfer to the account: 

Bank Pekao S.A. o/Wrocław
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674
Akademia Wychowania Fizycznego
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, Poland
with the note: PHYSIOTHERAPY Quarterly subscription.

Single copies PLN 30 + 5% VAT